ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
บริษัทโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 124 เตียง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเริ่มดำเนินการจัดตั้ง และก่อสร้างในปี พ.ศ.2526 ณ บ้านเลขที่ 377 ซ.สุขสวัสดิ์ 27 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 
        
         โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะมุ่งมั่นพัฒนาที่จะเป็นโรงพยาบาล ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
ของผู้รับบริการ จึงได้นำรูปแบบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:9008 และมาตรฐานคุณภาพ HA มาใช้เป็นแนวทางและหลักการ
ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพงาน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน จึงขอกำหนดนโยบาย
ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบดังนี้

          1. โรงพยาบาลมีทีมงานดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          2. โรงพยาบาลมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
          3. มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
          4. โรงพยาบาลมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
          5. โรงพยาบาลจัดให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่าง ๆ
          6. เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับยึดค่านิยมขององค์กรเป็นหลักในการทำงาน ร่วมมือร่วมใจ กันปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์-พันธกิจของโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
เป้าหมาย
แผนพัฒนาคุณภาพ
เข็มมุ่งในการพัฒนา ปี 2560-2561