ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการ

ประเภท ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์เวรใน ค่าพยาบาลวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายรวม ญาติเฝ้าได้
VIP 4,500 500 - 1,200 6,200 2 ท่าน
ไอซียู (ICU) 2,300 ตามแพทย์สั่ง 700 2,400 5,400 -
ห้องพิเศษเดี่ยว 2,700 400 - 1100 4,200 1 ท่าน
ห้องพิเศษเดี่ยว ward 4 3,000 400 - 1100 4,500 1 ท่าน
ห้องคู่ 2 เตียง 1,500 300 - 800 2,600 1 ท่าน
ห้องรวม 1,000 250 - 600 1,850  
เด็กอ่อน 600 - - 500 1,100 -
พักสังเกตอาการ 50% ของค่าห้อง ที่เลือกพัก - - 500 - -
ห้องผ่าตัดใหญ่ ค่าห้อง + ค่าทีมพยาบาล ชม.แรก 3,000.- บาท หลังจากนั้น 1,000 บาท : 15 นาที
ห้องผ่าตัดเล็ก ค่าห้อง + ค่าทีมพยาบาล ชม.แรก 1,200.- บาท หลังจากนั้น 500 บาท : 15 นาที
อัตราค่าบริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทั่วไป 100 บาท : ครั้ง / แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 400 บาท
...
ห้องพิเศษ (VIP)
...
ห้องพิเศษ (VIP)
...
ห้องพิเศษเดี่ยว

...
ห้องคู่ 2 เตียง
...
ห้องพักผู้ป่วยห้องรวม
...
ห้องเด็กอ่อน

หมายเหตุ

 - กรณีผู้ป่วยประกันสังคมพักรักษาตัวในรพ.
 1. ถ้าไม่มีห้องรวมให้อยู่ห้องคู่ โดยไม่คิดเพิ่มจากประกันสังคม แต่ถ้าเดิมอยู่ "ห้องคู่" แล้ว ห้องว่าง ให้ย้ายกลับไปอยู่ "ห้องรวม" ตามสิทธิ์
 2. ถ้าผู้ป่วยประกันสังคมต้องการห้องพิเศษเดี่ยว/ห้อง VIP ให้คิดอัตราค่าห้องเต็มจำนวน (ห้องพิเศษเดี่ยว/VIP + ค่าบริการห้องพิเศษ)
 - อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื่องมือ, ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่ายา
 - นักเรียน/นักศึกษาทุกสถาบัน เมื่อเข้ามารับการรักษาเป็น คนไข้ใน จะได้รับส่วนลด ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าห้อง ค่าอาหาร 10%
 (ยกเว้นค่าแพทย์และค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ) และยังให้สิทธิสำหรับครอบครัวลด 10% อีกด้วย
 - ไม่คิดค่าบริการรถพยาบาล กรณีรับเป็นผู้ป่วยใน (สำหรับเขตปริมณฑล) ***(หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบทุกครั้ง)***
 **(ห้องพักผู้ป่วยในทุกชั้น มีแอร์ปรับอากาศทุกห้อง รวมถึง ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม)***
 **ถ้าผู้ป่วยกองทุนทดแทนนอนห้องรวม เหมาจ่ายในราคาสิทธิที่เบิกได้**

ติดต่อ/สอบถามข้อมูลล่าสุดหรือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
โทร. 0-2872-1001-5 ต่อ.2109