กรุณารอสักครู่...

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563
โปรแกรมที่ 1 อายุไม่เกิน 25 ปี
ราคาปกติ 1,510 บาท ราคาพิเศษ 1,400 บาท

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ตรวจวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

ตรวจการทำงานของตับ (AIK.phos)

ตรวจเอ็กเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)

โปรแกรมที่ 2 อายุระหว่าง 35-45 ปี
ราคาปกติ 4,250 บาท ราคาพิเศษ 3,800 บาท

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ตรวจวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

ตรวจการทำงานของไต (BUN)

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

ตรวจการทำงานของตับ (AIK.phos)

ตรวจเอ็กเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)

ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด (HDL)

ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL)

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

โปรแกรมที่ 3 อายุ 45 ปี ขึ้นไป
ชาย ราคาปกติ 7,510 บาท ราคาพิเศษ 6,700 บาท

หญิง ราคาปกติ 7,710 บาท ราคาพิเศษ 6,900 บาท

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ตรวจวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

ตรวจการทำงานของไต (BUN)

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

ตรวจเอ็กเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)

ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด (HDL)

ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL)

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S upper Abdomen)

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด (LFT)

ตรวจสารมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA)

ตรวจมะเร็งตับ (AFP)

ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PAP Smear)

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ชาย

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (U/S Whole Abdomen)

โปรแกรมที่ 4 ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ราคาปกติ 2,250 บาท ราคาพิเศษ 2,000 บาท

ตรวจวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจร่างกายให้คำปรึกษาโดยสูตินรีแพทย์

ตรวจโรคธาลาสซีเมีย (Hb.Typing)

ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag,Anti HBs)

ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)

ตรวจระดับไขมันในเลือดแบบละเอียด (Lipid Profile)

โปรแกรมที่ 5 วัยทอง
ราคาปกติ 4,400 บาท ราคาพิเศษ 4,100 บาท

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ตรวจวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจสารมะเร็งตับ (AFP)

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (U/S Whole Abdomen)

ตรวจร่างกายให้คำปรึกษาโดยสูตินรีแพทย์

ตรวจระดับไขมันในเลือดแบบละเอียด (LIPID PROFILE)

ตรวจอัลตร้าซาวด์ภายในสตรี

โปรแกรมที่ 6 ตรวจเพิ่มเติม เมื่อตรวจพร้อมโปรแกรม
ราคาปกติ 1,200 บาท ราคาพิเศษ 1,100 บาท

ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag,Anti HBs)

ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)

ตรวจหาหมู่เลือด